Adatkezelési nyilatkozat

Untitled Document

Adatkezelési Tájékoztató
Tájékoztatunk, hogy az nextlevel.hu weboldalra való regisztráció feltétele az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása.

 1. Bevezetés
  Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (a továbbiakban: Bank) fontosnak tartja ügyfelei (Ügyfél) és minden egyéb érintett természetes személy (a továbbiakban az Ügyfél és az egyéb érintett személy együtt: Érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A Bank az Érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján jár el. A Bank az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik az Érintett személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 2. Fogalmi meghatározások

  Érintett: 
  bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

  Személyes adat:
  az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.

  Hozzájárulás: 
  az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

  Tiltakozás: 
  az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

  Adatkezelő:
  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

  Adatkezelés:
  az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

  Adattovábbítás: 
  ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

  Nyilvánosságra hozatal: 
  ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

  Adattörlés:
  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

  Adatmegsemmisítés: 
  az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

  Adatfeldolgozás: 
  az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

  Adatfeldolgozó: 
  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

  Harmadik személy: 
  olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 3. Az adatkezelés elvei, jogalapja
  1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
  2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha a Bank rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
  4. Személyes adat akkor kezelhető, ha
   1. ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy
   2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

   Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

  5. Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az Érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell a kezelendő adatokról, valamint az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

 4. Az adatok megadása önkéntes
  A személyes adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul. Az Adatkezelő az Erste Bank Hungary Zrt. (adatait lásd 7. pont), az Adatfeldolgozó a Webinform Consulting Online Kft. (adatait lásd 7. pont).

 5. A kezelt adatok köre
  A honlapra történő regisztrációs során az alábbi személyes adatok kezeljük az Érintettről:
  • E-mailes regisztráció során:
   • vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

 6. Az adatkezelés jogalapja és célja
  A feltételek elfogadásával és a személyes adatok megadásával az érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatfeldolgozó az Érintett által megadott személyes adatokat kapcsolattartás, a reklamációk kezelése céljából és az Adatkezelő részére átadja abból a célból, hogy az Adatkezelő azokat kapcsolattartási, piackutatási, elégedettségi felmérés, közvetlen üzletszerzési és marketing célra felhasználhassa az Érintettek elektronikus úton való közvetlen tájékoztatására új termékeiről, szolgáltatásairól, illetve, hogy azokat az Érintettek részére ilyen módon közvetlenül ajánlhassa fel.

 7. Adatkezelő és adatfeldolgozók személye

  Az Adatkezelő adatai:
  Az adatkezelő neve: ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
  Az adatkezelő székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
  Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054
  Adószáma: 10197879-4-44
  Az adatkezelő elérhetőségei:
  Személyesen: a Bank bármely fiókjában
  Írásban: ERSTE BANK HUNGARY ZRT., 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
  Tel: Erste TeleBank 06 40 222 222
  E-mail: erste@erstebank.hu

  Az Adatfeldolgozó adatai:
  Az adatfeldolgozó neve: Webinform Consulting Online Kft.
  Az adatfeldolgozó székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 176.
  Cégjegyzékszáma: 01-09-703499Adószáma: 12788958-2-41
  Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
  Tel: +36 30 278 1771
  office@webinform.hu

  Az adatkezelés helyszíne:
  Az Erste Bank Hungary Zrt. székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

  Az adatfeldolgozás helyszíne: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 176.

 8. Az adatkezelés időtartama, adatkezelés visszavonása
  A személyes adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó kizárólag a részére történő átadástól legfeljebb 1 évig kezeli, vagy ameddig az Érintett a 7. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén úgy nem nyilatkozik, hogy kéri személyes adataik törlését. Ekkor az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó a törlési igény beérkezésétől számított 25 munkanapon belül törli az adatokat. Törlést követően az adatok nem állíthatóak helyre.

 9. Adatfeldolgozás
  1. A Bank által megbízott adatfeldolgozónak, és annak adatfeldolgozójának a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a Bank határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a Bank felel.
  2. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót igénybe vehet.
  3. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Bank rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Bank rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 10. Adattovábbítás
  A személyes adatok akkor továbbíthatók harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett hozzájárult, vagy törvény azt megengedi. Az Érintett személyes adatai harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adhatóak át. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 11. Tájékoztatási kötelezettség
  1. Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
  2. A Bank a felhasználóiról a saját informatikai rendszereiben cookie-kat nem tárol. A sütik és kódok működéséről Cookie Policy oldalunkon olvashat.

 12. Az Érintett jogai és érvényesítésük
  1. Az Érintett kérelmezheti
   1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
   2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
   3. személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
  2. Az Érintett kérelmére a Bank tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
  3. A Bank köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 (huszonöt) napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
  4. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Bankhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. Az Érintett tájékoztatását a Bank csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.
  5. A tájékoztatás megtagadása esetén a Bank írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Bank tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelycím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
  6. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Bank rendelkezésére áll, a személyes adatot a Bank helyesbíti.
  7. A személyes adatot törölni kell, ha
   1. kezelése jogellenes;
   2. az Érintett kéri
   3. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
   4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
   5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
  8. Törlés helyett a Bank zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  9. A Bank megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
  10. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
  11. Ha a Bank az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Bank tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 13. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
  1. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
   1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Bankra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Bank, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
   2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
   3. törvényben meghatározott egyéb esetben.
  2. A Bank a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
  3. Ha a Bank az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  4. Ha az Érintett a Bank döntésével nem ért egyet, illetve ha a Bank az Infotv.-ben előírt határidőt elmulasztja, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
  5. A Bank az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.
   Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával, kérjük, forduljon a Bank belső adatvédelmi felelőséhez az adatvedelem@erstebank.hu  e-mail címen.

 14. Jogérvényesítési lehetőségek:
  Az érintettek személyes adataik kezeléséről tájékoztatást kérhetnek az Adatkezelőtől, illetve az Adatfeldolgozótól, kérhetik továbbá személyes adataik helyesbítését, valamint - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
  Az Érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik megsértése esetén a mindenkor hatályos Infotv. rendelkezései szerint bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhatnak.

 15. Jogszabályi megfelelés
  Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
  2. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
  3. 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról.